UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BA VÌ BAN THƯỜNG TRựC
Ị PHỎNG GD-DT ẸỊ&¥Ì=
. Ị~J.tĩ.L ..i é -ơ .......
:Â iP/KH-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
Ba Vì, ngày 09 tháng 11 năm 2017
— — KẾ HOẠCH
W To chfrc vận động toàn đẫn ung hộ đồng băo các tỉnh Nam, Trung bộ
bị thiệt hại do bấo số 12 gây ra Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-MTTQ-BTT, ngày 8/11/2017 của Ban Thường trực Ưỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về “Tổ chức vận động toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do bão số 12 gây ra”, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh Nam, Trung bộ bị ảnh hưởng do bão sổ 12 gây ra, Ban Thường trực Ưỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì đã ra “Lời kêu gọi vận động toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do bão số 12 gây ra”. Để thực hiện tốt đợt vận động này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì thong nhất kế hoạch tổ chức thực hiện vận động nhân dân trên địa bàn huyện ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ bị ảnh hưởng do bão sổ 12 gây ra với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẢU. - Đọt vận động ủng hộ đồng bào cảc tỉnh bị ảnh hưởng do bão số 12 gây ra là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất với tinh thần “tương thân tương ái” của nhân dân huyện Ba Vì giúp đỡ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại đo bão số 12 gây ra. - ủ y ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lóp nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi, đảm bảo 100% các xã, thị trấn triển khai hưởng ứng thực hiện.
II. NỘI DUNG. 1. Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân Lời kêu gọi của Ban Thường trực Ưỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì về vận động toàn dân ủng hộ nhân dân các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do bão số 12 gây ra, thông qua các phương tiện truyền thông, qua các hội nghị,... một cách thiêt thực và hiệu quả. 2. Tổ chức phát động, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các hộ gia đình, các cá nhân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thân “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” bằng nhiều hình thức tự nguyện ủng hộ giúp_ đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão sổ 12 gây ra, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sông. 3. Mức vận động: - Vận động mỗi cán bộ công nhân viên chức ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, các tiểu thương, người lao độna ủng hộ 01 ngày thu nhập. - Các tổ chức, cơ quan, đon vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình ủng hộ tự nguyện bằng tiền mặt theo hướng thiết thực, hiệu quả.
III. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG: Đợt vận động thực hiện từ ngày 09/11/2017 đến ngày 08/12/2017.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: ủ y ban MTTQ huyện Ba Vì - Quỹ “ Cứu trọ’
nhân đạo” ủng hộ nhân dân các tính Nam, Trung bộ bị thiệt hại do con bão sọ 12
gây ra, gồm có 2 hình thức iing hộ: ị :< 0s H
* Chuyến khoản qua Kho bạc Nhà nưóc huyện Ba Vì: " .1 • ‘ Nội dung: ủng hộ nhân dân các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão*sỔ~ 12 gây ra. \\f. - Sổ tài khoản: 3761, Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9056899, Mã chương trình mục tiêu: 91046.
* ủng hộ bằng tiền mặt: Địa chỉ tiếp nhận tiền mặt: tại Ngân hàng No& PTNT huyện Ba Vì và các điềm giao dịch của Ngân hàng No & PTNT Ba Vì tại: Tản Lĩnh, Sơn Đà, Vạn Thắng và Tiên Phong. Sổ tài khoán: 2210010000001 tại Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì Nội dung: ủng hộ nhân dân các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, số tài khoản: 3761, Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9056899, Mã chương trình mục tiêu: 91046.
* Luu ý: Truông họp CO’ quan, đon vị, tập thể, cá nhân nào vì lý do không
nộp tiền ủng hộ tại Kho bạc nhà nưóc hoặc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển
nông thôn huyện Ba Vì, có thế nộp trực tiếp cho cán bộ chuyên môn của cơ quan
Ưỷ ban MTTQ huyện Ba Vì tiếp nhận).
Liên hệ Thường trực Ban vận động Quỹ “Cứu trọ’ nhân đạo” huyện Ba Vì.
Số ĐT: : 04.33 863 060; 04.33 961 037
IV. PHÂN CÔNG THỤC HIỆN Vận động ủng hộ đồng bào Nam, Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra là nhiệm vụ đột xuất, đề nghị Ban Thường trực Ưỷ ban MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên của ưỷ ban MTTQ huyện khẩn trương triển khai thực hiện đạt kết quả.
1. ủ y ban MTTQ Việt Nam huyện. - Báo cáo Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo, ra Lời kêu gọi của Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động toàn dân tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. - Chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp, tuyên truyền, vận động các tồ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ công nhân viên, người lao động, các hộ gia đình trên địa bàn huyện. - Tiếp nhận ủng hộ trực tiếp và thông qua hệ thống Kho bạc nhà nước, Ngân hàng No & PTNT huyện Ba Vì. - Tổng hợp và thông tin tiến độ vận động trên các phương tiện truyền thông. - Định kỳ báo cảo liến độ và chuyển số tiền vận dộng được vào tài khoản quỹ “Cứu trợ" của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.
2 - Tổng họp kết quả đợt vận động báo cáo ủ y ban MTTQ Việt Nam Thành phố HàNội và Thưòng trực Huyện uỷ. 2. Các tổ chức thành viên của ủ y ban M TTQ Việt Nam huyện. -T riển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên ủng hộ nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên theo kế hoạch của ủ y ban MTTQ Việt Nam huyện. -'Tiếp nhận kinh phí ủng hộ của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chuyển về ủ y ban MTTQ Việt Nam huyện {theo hướng dẫn tại mục III). 3 Uỷ ban M TTQ Việt Nam các xã, thị trấn. - Xây dựng VcT triển khai kể hoạch vận động ủng hộ đồng bào Nam, Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão sổ 12 gây ra ở địa phương mình. - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công nhân viên, người lao động, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình trên địa bàn tham gia ủng hộ quỹ. ' - Tiếp nhận ủng hộ và chuyển về tài khoản Quỹ “Cứu trợ nhân đạo” của ủ y ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì {theo hưởng dẫn tại mục III). 4. Chế độ báo cáo:
Định kỳ ngày thứ Tư hàng tuần trong thời gian từ 09/11/2017đến
08/12/2017, Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo tiến độ vận động ủng hộ về ủ y ban MTTQ Việt Nam huyện (qua đ/c Hằng) để tổng
hợp. Noi nhân:
- Ban Thường trực UBMTTQ TP;
- Ban Phong trào UBMTTỌ TP;
-Thường trực Huyện uỷ; HĐND; UBND huyện;
- Trung tâm VHTT&TT huyện (để phối hợp);
- Uỷ ban MTTỌ các xã, thị trấn;
- Các tổ chúc thành viên MTTQ huyện;
- KBNN, Ngân hàng No & PTNT huyện;
- Các cơ quan, tố chức, đon vị, doanh nghiệp;
- Lưu VT/MT.
để b/c
để
thực hiện THƯỜNG TRỰC
ùng H uy Hiền
3

LỜI KÊU GỌI
của Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì
vận động toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ khắc phục thiệt hại
do con bão sổ 12 gây ra
Kính gửi: Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm
và nhân dân huyện Ba Vì
- CS& J) Trong những ngày qua, bão số 12 với sức gió mạnh cấp 12 giật cấp 15 đã tàn phá và gây
ngập lụt hàng loạt các tỉnh Nam, Trung Bộ đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng đổi với các tỉnh:
Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huể, Lâm Đồng, Phú Yên, Kon
Turn, Đắk Lắk ,...Tính đến 18h ngày 7/11/2017 Bão lũ đã làm 89 người chết, 18 người mất tích
và 174 người bị thương; 1.498 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 518 ngàn ngôi nhà bị tốc mái hư hại,
124.321 nhà bị ngập nước, 1.294 phương tiện khai thác thủy, hải sản bị thiệt hại; hơn chục vạn
hec ta lúa, hoa màu bị ngập; nhiều tuyến đường, trường học, trạm xá và công trình công cộng bị
hư hại nặng nề. Đảng bộ, Chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân các tỉnh
cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã hết lòng vì dân, chỉ đạo và trực tiếp tham
gia khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra. Hơn lúc nào hết, người, dân vùng bị bão tại các tỉnh
Nam, Trung Bộ đang rất cần sự quan tâm, cửu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Hưởng ứng lời kêu gọi ngày 6 tháng 11 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch ủ y ban trung
ương MTTQ Việt Nam về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
gây ra. Huyện uỷ, HĐND, UBND, ủ y ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì phát động quyên
góp ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn huyện phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân
tương ái”,“Lá lành đùm lá rách”, bớt một phần thu nhập, tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bào
Nam, Trung Bộ bị ảnh hưởng do bão sổ 12 gây ra vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục
sản xuât, ôn định cuộc sông. Vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ ít nhẩt 01
ngày lương, ngày công; các tiểu thương, người lao động ủng hộ 01 ngày thu nhập; các tổ
chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình ủng hộ tự
nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Đợt vận động thực hiện tư ngày 09/11/2017 đến ngày 08/12/2017.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: ủy ban MTTQ huyện Ba Vì - Quỹ “ Cứu trợ nhân đạo”
ủng hộ nhân dân các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do con bão sế 12 gây ra.
*Hình thức ủng hộ:
- Chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì vào sổ tài khoan: 3761, Mã đơn vị
quan hệ ngân sách: 9056899, Mã chương trình mục tiêu: 91046.
- ủng hộ bằng tiền mặt: Địa chi tiếp nhận tiền mặt: tại Ngăn hang No& PTNT huyện Ba
Vĩ và các điểm giao dịch của Ngân hàng No & PTNT Ba Vì tại: Tản Lĩnh, Sơn Đà, Vạn Thắng và
Tiên Phong; sổ tài khoản: 2210010000001 tại Kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì
* Nội dung; ủng hộ nhân dân các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão sổ 12 gây
ra, sô tài khoản: 3761, Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9056899, Mã chương trình mục tiêu:
91046.
Trường hợp cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân nào vì lý do không nộp tại Kho bạc Nhà
nước hoặc Ngân hàng No&PTNT huyện Ba Vì cỏ thể nộp trực tiếp cho cán bộ chuyên môn của
cơ quan Ưỷ ban MTTQ huyện Ba Vì tiếp nhận. Liên hệ Thường trực Ban vận động Quỹ “Cứu ữợ nhân đạo” huyện Ba Vì; số ĐT 04.33 863 060
Xin trân trọng cảm ơn !
2?.