PHÒNG GD-ĐT BA VÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÒA

Số:………/KH-THVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

Vân Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Phòng chống tai nạn thương tích,
xây dựng trường học an toàn năm học 2017- 2018


- Căn cứ Kế hoạch số: 115/KH-THVH, ngày12/9/2017, của Trường Tiểu học Vân Hòa về việc thực hiện năm học: 2017-2018.

- Kết quả năm học 2016 - 2017 và tình hình cụ thể của địa phương và nhà trường.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai quyết liệt các giải pháp, liên tục để từng bước hạn chế tai nạn thương tích (TNTT) trong học tập, sinh hoạt tại nhà trường và gia đình .

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống một cách thiết thực.

  • Phối hợp các lực lượng trên địa bàn triển khai kế hoạch PCTNTT đồng bộ, phù hợp với đặc thù từng trường, từng địa phương .

- Phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên học sinh trong việc tuyên truyền và thực hiện PCTNTT khu vực trường và địa bàn sinh sống, góp phần hạn chế TNTT.

- Xây dựng "nhà trường thân thiện, học sinh tích cực" có kỷ cương nền nếp, có chất lượng văn hoá và đạo đức tốt, có nhiều hoạt động văn hoá.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­ II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

- Rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng điều hành, năng lực chỉ đạo triển khai hoạt động PC TNTT của các thành viên Ban chỉ đạo.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động PC TNTT năm học 2017-2018; báo cáo kết quả về thường trực Ban chỉ đạo Ngành để tổng hợp báo cáo về thường trực BCĐ của Thành phố.

- Chỉ đạo triển khai các văn bản theo quy định có nội dung liên quan tới công tác PC TNTT, xây dựng trường học an toàn.

- Phối hợp triển khai công tác phòng, chống TNTT với công tác giáo dục đạo đức học sinh.

- Chỉ đạo việc sử dụng tài liệu, sách, báo, tranh, ảnh, băng đĩa, phóng sự… do cấp trên cung cấp phục vụ cho công tác tập huấn, tuyên truyền và giáo dục.

- Tổ chức giao lưu phòng chống TNTT trong trường và tham gia giao lưu phòng chống TNTT các cấp.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống TNTT.

- Cập nhật, theo dõi các TNTT xảy ra, kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong toàn trường.

III. GIẢI PHÁP

1 . Công tác tuyên truyền

1.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo trật ATGT, phòng chống cháy nổ trong nhà trường và cộng đồng.

1.2 Nội dung tuyên truyên truyền phải thiết thực và có tính giáo dục sâu sắc, cụ thể tập trung vào các nội dung:

a) Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các Luật về giao thông, Luật PCMT, Luật chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt là Luật PCCC.

b) Tuyên truyền văn hoá giao thông về thái độ hành vi tuân thủ các quy tắc, quy định khi tham gia giao thông, các quy tắc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

c) Thông tin về qui hoạch, xây dựng, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông đô thị và hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp cận thực tế mạng lưới giao thông của thành phố, thông tin về thực tế công tác phòng chống cháy, nổ hiện nay trên địa bàn thành phố cũng như cả nước.

  1. Biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến tiêu biểu (tập thể, cá nhân) trong các phong trào thi đua về chấp hành Luật giao thông, phòng chống cháy nổ; phê phán kịp thời những hành vi vi phạm trật tự giao thông – văn minh đô thị...

1.3 Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục PCTNTT trong cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua chương trình nội khoá, chương trình ngoại khoá, lấy nội dung Luật Giao thông đường bộ, Luật PCCC, Luật phòng chống HIV/AIDS làm cơ sở cho việc tuyên truyền.

2. Giải pháp thực hiện .

2.1. Hoạt động nội khoá

a) Thực hiện giảng dạy nghiêm túc các bài giảng về ATGT ở cấp học theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

b) Thực hiện tích hợp lồng ghép liên môn trong các môn học khác: môn Đạo đức, TN-XH, Tiếng Việt có đề cập tới pháp luật.

c) Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật, trang thiết bị, tài liệu cho công tác GDPL, giáo dục phòng chống tại nạn thương tích và tạo điều kiện cho học sinh tham khảo .

2.2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Tổ chức tuyên truyền bằng tranh ảnh, khẩu hiệu, pa nô về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong và ngoài nhà trường .

- Tăng cường hoạt động của “Đội cờ đỏ”, “Đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh” làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc giữ gìn trật tự tại cổng trường trước và sau giờ tan học.

- Trường phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện, Công an địa phương, lực lượng dân phòng tại địa phương để giải quyết dứt điểm hiện tượng ùn tắc tại cổng trường.

- Tổ chức chương trình giao lưu thi tìm hiểu về nguyên nhân và biện pháp phòng chống tại nạn thương tích cho các khối lớp trong nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nhà trường đưa nội dung PC TNTT, xây dựng trường học an toàn vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị; đưa nội dung tiêu chuẩn xây dựng trường học an toàn, PC TNTT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua về công tác y tế trường học.

-Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện PC TNTT và xây dựng trường học AT năm 2017-2018.

- Xây dựng Kế hoạch PC TNTT, XD trường học an toàn của năm học.

- Lồng ghép nội dung giáo dục PC TNTT, xây dựng trường học an toàn vào chương trình chính khoá; tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tập trung vào các chuyên đề về phòng chống TNTT trong trường học; hướng dẫn sơ cấp cứu một số TNTT thường gặp ở lứa tuổi học đường.

- Triển khai công tác PC TNTT đến Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường- gia đình- học sinh về công tác PC TNTT, xây dựng trường học an toàn; vệ sinh ATTP.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nguy cơ gây TNTT trong trường học và đề xuất kiến nghị với cấp trên; chủ động có giải pháp khắc phục, phòng ngừa; có biện pháp can thiệp trực tiếp vào những nơi có thể xảy ra TNTT, bảo đảm an toàn nơi tập thể dục, thể thao, nơi thực hành, thực tập và nơi vui chơi của học sinh.

- Tự đánh giá trường học an toàn theo Quy định đã ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT. Hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn gửi về Sở hoặc phòng GD&ĐT. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 19/4/2018.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng phòng y tế nhà trường với các trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu, cơ số thuốc theo quy định; Tổ chức tốt hoạt động y tế học đường; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng GD&ĐT theo quy định.

Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, học sinh và Ban đại diện CMHS có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kết thúc học kì I và năm học, trường báo cáo kết quả công tác triển khai kế hoạch về Phòng GD&ĐT qua Email: cuongpgdbavi@gmail.com

Trên đây là Kế hoạch: Triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn, của trường Tiểu học Vân Hòa- năm học 2017 – 2018./.

Nơi nhận:

- LĐ PGD để báo cáo;

- Cán bộ, giáo viên để thực hiện.

- Văn thư để Lưu.

 

T/M BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

Nguyễn Xuân Kỳ