PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG TH VÂN HÒA

 

 

 

Số: 165/KH-THVH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

 

 

 

Vân Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện công tác kiểm tra nội bộ

Năm học 2017- 2018

 
  

 

 

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017- 2018;

Căn cứ Công văn số: 2935/SGD&ĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018; Công văn số: 2936/SGD&ĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2017- 2018; Công văn số 569/TTr ngày 14/9/2017 Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2017- 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 638/KH-PGDĐT, ngày 12/9/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra giáo dục, năm học 2017-2018.

Trường Tiểu học Vân Hòa xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ, năm học 2017- 2018 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC:

*Mục đích:

- Công tác kiểm tra nọi bộ là một hoạt động quản lý thường xuyên của Thủ trưởng đơn vị giúp cho Hiệu trưởng nhà trường thấy rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra nói chung và kiểm tra nội bộ nói riêng, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay

- Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng nhà trường; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng tổ, bộ phận, cá nhân; đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý;

- Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.

*Yêu cầu:

- Kiểm tra nội bộ bao gồm các hoạt động: thủ trưởng chỉ đạo tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác liên quan trong đơn vị; kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nhiệm vụ được qui định tại điều lệ hoặc qui chế tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

+ Kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ được phân công (việc thực hiện qui chế chuyên môn, các qui định khác liên quan...);

+ Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động, hiệu quả của việc sử dụng phương tiện phục vụ dạy học và giáo dục..., thông qua công tác kiểm tra nội bộ để tự đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý trong đơn vị;

- Ban kiểm tra nội bộ của trường học phải thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ đơn vị trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

*Nguyên tắc:

- Công tác kiểm tra nội bộ tại cơ sở phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hóa các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban KTNB giám sát kiểm tra).

- Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, cả nể, làm qua loa, hình thức; kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo kế hoạch;

- Lập hồ sơ kiểm tra và lưu trữ hồ sơ kiểm tra: Biên bản kiểm tra cần ghi đầy đủ, cụ thể, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung:

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật tiếp công dân; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định 42); Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị định 138); Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (Thông tư 39) và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ ban kiểm tra nội bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra nội bộ, sau kiểm tra xử lý dứt điểm, công khai; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC,...

- Phối hợp có hiệu quả với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động kiểm tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra của Thủ trưởng cơ quan, ban kiểm tra.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. Tăng cường công tác tham mưu, quản lý nhà nước về giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giáo dục về chuyên môn nghiệp vụ.

- Tăng cường quản lý công tác tài chính, giám sát các khoản thu chi.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện hiện tiết kiệm chi thường xuyên.

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động dạy thêm học thêm; kiên quyết xử lý các hiện tượng dạy thêm học thêm không đúng quy định.

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA.

1. Tổ chức lực lượng:

1.1. Đối với Hiệu trưởng:

- Công tác kiểm tra nôi bộ trường học là trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị. Hiệu trưởng chọn ra một số giáo viên có năng lực chuyên môn thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học; Ban kiểm tra cùng với lãnh đạo đơn vị tạo thành màng lưới kiểm tra, thực hiện kiểm tra đánh giá chuyên môn và kiểm tra các chuyên đề theo quy định;

- Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch KTNB sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng trong công tác kiểm tra. Xử lý kết quả, báo cáo đánh giá toàn diện và đúc rút kinh nghiệm trong công tác KTNB cho những năm tiếp theo.

1.2. Đối với ban kiểm tra nội bộ:

- Dưới sự điều hành trực tiếp của hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KTNBTH theo kế hoạch. Đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, bám đúng mục tiêu; tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả.

- Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp tốt với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị với thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra và các biểu hiện sai sót, hạn chế… để điều chỉnh kịp thời ngay từ cơ sở;.

1.3. Đối với ban Thanh tra nhân dân:

- Ban thanh tra nhân dân: Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Ban chấp hành công đoàn trường học có biện pháp củng cố, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo tinh thần Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 và Quyết định số 04/QĐ- BGDĐT ngày 01/3/2000 về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

3. Các nội dung kiểm tra:

*Nhà trường tự kiểm tra nội bộ trường học ít nhất 1 lần/năm, hoàn thiện các biên bản theo mẫu của sở GD&ĐT Hà Nội ban hành.

*Tham mưu với địa phương xã, thị trấn tự kiểm tra công tác PCGD theo cấp học (cả 3 cấp học).

*Kiểm tra các chuyên đề:

- Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục;

- Về thực hiện Quy dân chủ trong trường học;

- Công tác tổ chức đội ngũ CB-GV-NV;

- Việc thực hiện “3 công khai”, “4 kiểm tra” của Hiệu trưởng;

- Việc quản lý và sử dụng sổ gọi tên ghi điểm;

- Công tác y tế học đường-an toàn trường học;

- Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính;

- Hoạt động giáo dục đạo đức HS;

- Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Về phòng chống tham nhũng, tiếp công dân;

- Hoạt động giảng dạy và học tập các môn văn hóa;

- Về cơ sở vật chất kỹ thuật;

- Việc thực hiện thu – chi các khoản do nhân dân và các tổ chức đóng góp;

- Về công tác thư viện trường học;

- Công tác quản lý và sử dụng thiết bị-Đồ dùng dạy học;

- Công tác Đoàn TNCS (Đội TNTP) của Trợ lý Thanh niên (TPT Đội);

- Về hồ sơ, sổ sách giáo viên;

- Về công tác chủ nhiệm lớp.

*Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo chủ yếu do Hiệu trưởng nhà trường thực hiện, bao gồm:

- Kiểm tra toàn diện 15 giáo viên gồm 3 nội dung chính: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

*Danh sách giáo viên được kiểm tra toàn diện trong năm học 2017- 2018:

 

TT

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KT

MÔN

NHÂN SỰ KIỂM TRA (HỌ TÊN-CHỨC VỤ)

1

Nguyễn Thị Lụa

Cơ bản

Nguyễn Thị Hồng Hà –Thành viên BKT

2

Cấn Thị An

Cơ bản

Lê Thị Thủy – Thành viên BKT

3

Hoàng Thị Vi

Cơ bản

Nguyễn Thị Hồng Hà –Thành viên BKT

4

Nguyễn Thị Kim Liên

Cơ bản

Nguyễn T Thu Hằng–Phó BKT

5

Bùi Thị Mai Hương

Cơ bản

Nguyễn T Kim Liên–Thành viên BKT

6

Nguyễn T Thanh Huyền

Cơ bản

Nguyễn Xuân Kỳ - Phó BKT

7

Bùi Thị Quyên

Cơ bản

Phùng Thị Mến – Thành viên BKT

8

Bùi Thị Bạn

Cơ bản

Lê Thị Thủy – Thành viên BKT

9

Vương Thị Vân

Cơ bản

Phí Thị Kim Oanh - Thành viên BKT

10

Nguyễn Thị Thúy

Cơ bản

Phí Thị Kim Oanh - Thành viên BKT

11

Lê Thị Thủy

Cơ bản

Bùi Thị Kim Cúc – Trưởng BKT

12

Nguyễn Thị Mai Lan

Cơ bản

Phùng Thị Mến – Thành viên BKT

13

Trần Nguyên Hùng

Âm nhạc

Nguyễn T Thu Hằng - Thành viên BKT

14

Hoàng Thị Hướng

T Anh

Nguyễn T Mỹ Dung – Thành viên BKT

15

Trần Thị Tuyết

Mỹ thuật

Nguyễn Xuân Kỳ - Phó BKT

 

- Kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên gồm các nội dung: Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ của GV.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đối với Hiệu trưởng:

- Ra quyết định Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ nhà trường: Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cấp phó làm phó ban, thành viên là các tổ trưởng chuyên môn và một số CB, GV, NV có phẩm chất tốt, có uy tín, nghiệp vụ chuyên môn giỏi, được công nhận là GV giỏi cấp cơ sở trở lên hoặc năng lực khác; số lượng do Hiệu trưởng đơn vị quyết định. Phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn;

- Xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ (gửi 02 bản Kế hoạch về Phòng GD&ĐT xin phê duyệt của Lãnh đạo phòng, phòng lưu 1 bộ). Kế hoạch kiểm tra nội bộ được cụ thể cho từng tháng, từng đợt (theo quy mô, nội dung), được thảo luận, biểu quyết nhất trí công khai và công bố tại Hội đồng giáo dục nhà trường;

- Hàng tháng, Hiệu trưởng đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ trường học vào chương trình công tác, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế;

- Thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa phòng và trường về những việc đột xuất xảy ra, những vụ khiếu nại đã giải quyết; thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra của nhà trường định kỳ gửi về phòng theo quy định;

+ Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I trước ngày 6/01/2018, báo cáo tổng kết trước ngày 22/5/2018.

+ Báo cáo kết luận các cuộc kiểm tra chuyên ngành, giải quyết KNTC, thực hiện Luật phòng chống tham nhũng hàng quý (trước ngày 10 các tháng 3; 6; 9; 12); báo cáo đột xuất các sự việc bất thường).

2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Thực hiện nghiêm túc Quyết định và phân công nhiệm vụ do Hiệu trưởng ban hành; góp ý xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ do Hiệu trưởng dự thảo; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sau khi đã được thống nhất tại nhà trường; định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; thực hiện các quyết định về kết luận của ban kiểm tra khi được thông báo.

 

Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ của trường Tiểu học Vân Hòa. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn và giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- LĐ, CV Phòng GD&ĐT (để b/c);

- CB-GV-NV (để t/h);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                         Bùi Thị Kim Cúc

 

 

 

 

Phụ lục: LỊCH CÔNG TÁC KIỂM TRA HÀNG THÁNG

(Kèm theo Kế hoach số: 165/KH-THVH, ngày 21/10/2017 của trường Tiểu học Vân Hòa)

 

Thời gian

Nội dung, đối tượng kiểm tra

Hình thức kiểm tra (Biện pháp thực hiện)

Người kiểm tra

(Người thực hiện)

Dự kiến thời gian KT

Ghi chú

(Điều chỉnh,

bổ sung)

Tháng 9

Các điều kiện CSVC chuẩn bị cho năm học mới

Kiểm tra thực tế và lập hồ sơ

BGH

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 10

Tiếp nhận văn bản hướng dẫn của cấp trên; ban hành Quyết định Kiện toàn BKTNB; xây dựng dự thảo kế hoạch KTNB, lấy ý kiến CB-GV-NV và hoàn thiện kế hoạch, xin phê duyệt của lãnh đạo PGD&ĐT.

Hiệu trưởng

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 11

- KT toàn diện đ/c An; Lụa; Hướng

- KT công tác tổ chức đội ngũ

 

- KT công tác thu-chi.

 

- KT CSVC kỹ thuật.

- Dự giờ và kiểm tra hồ sơ.

- KT thực tế và hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

 

- Đ/c Thủy; Hà; Mỹ Dung

- Nhóm 1: đ/c Cúc; Hùng; Trang; Liên

- Nhóm 2: đ/c Hằng; Mến; Hà; Nga; Dung.

- Nhóm 3: đ/c Kỳ; Oanh; Thủy; Mỹ Dung.

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 12

- KT toàn diện đ/c Nguyễn Liên; Mai Hương; Quyên; Bạn.

- KT sinh hoạt tổ chuyên môn

- KT công tác PC tham nhũng, tiếp công dân.

- KT công tác chủ nhiệm lớp.

- Dự giờ và kiểm tra hồ sơ.

 

 

- Dự sinh hoạt tổ và KT hồ sơ.

- KT thực tế và hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

Đ/c Hằng; Thủy; Liên; Mến

 

 

- Nhóm 1.

 

- Nhóm 2.

 

 

- Nhóm 3.

 

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 1

- KT toàn diện đ/c Vân; Nguyễn Thúy; Lê Thủy; Hùng.

- KT thực hiện kế hoạch phát triển.

- KT hồ sơ, sổ sách GV.

- KT thực hiện chương trình, KH.

- Dự giờ và kiểm tra hồ sơ.

 

 

- KT thực tế và hồ sơ.

- KT hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

- Đ/c Cúc; Oanh; Hằng.

 

 

- Nhóm 1.

 

- Nhóm 2.

 

- Nhóm 3.

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 2

- KT toàn diện đ/c Tuyết; Lan; Vi; Huyền;

- KT y tế học đường-an toàn trường học.

- KT thực hiện QCDC.

- KT hoạt động giảng dạy các môn văn hóa.

- Dự giờ và kiểm tra hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

- KT thực tế và hồ sơ.

 

Đ/c Kỳ; Mến; Hà.

 

- Nhóm 1.

 

 

- Nhóm 2.

 

- Nhóm 3.

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 3

- KT hệ thống hồ sơ, sổ sách hành chính.

- KT thư viện.

 

 

- KT hoạt động giáo dục đạo đức.

- KT thực tế và hồ sơ

 

- Dự giờ đọc tại thư viện và KT hồ sơ.

- KT thực tế và hồ sơ.

- Nhóm 1.

 

 

- Nhóm 2.

 

 

- Nhóm 3.

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 4

- KT vệ sinh ATTP

 

- KT quản lý sổ gọi tên, ghi điểm.

- KT công tác đoàn đội (TPT).

- KT thực tế và hồ sơ

- KT hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

- Nhóm 1.

 

- Nhóm 2.

 

- Nhóm 3.

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 5

- KT việc bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GV.

- KT “3 công khai”, “4 kiểm tra” của HT.

- KT quản lý và sử dụng TBDH.

- KT toàn diện nhà trường.

- KT thực tế và hồ sơ.

 

 

- KT thực tế và hồ sơ.

 

- KT thực tế và hồ sơ.

- KT thực tế và hồ sơ.

- Nhóm 1.

 

 

 

- Nhóm 2.

 

 

- Nhóm 3.

 

- Ban KTNB

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 6; 7

KT công tác tuyển sinh năm học 2018-2019

KT thực tế và hồ sơ

Nhóm 1 và 2.

 

Từ tuần 1 đến tuần 4

 

Tháng 8

KT công tác chuẩn bị cho năm học mới

KT thực tế và hồ sơ

Nhóm 3.

 

Từ tuần 1 đến tuần 4