PHÒNG GD&ĐT BA VÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÒA

 

Số:….. /KH-THVH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

Vân Hòa, ngày......tháng 10 năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 4275/SGD&ĐT-TCCB, ngày 10/11/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn thực hiện công tác BDTX hàng năm đối với đội ngũ CBQL, giáo viên các trường mầm non, phổ thông và trung tâm GDNN-GDTX của Hà Nội.

Thực hiện hướng dẫn số 931/HD-PGD&ĐT, ngày 30/12/2016, v/v: Thực hiện công tác BDTX hàng năm đối với CBQL và GV của phòng GD&ĐT.

Trường Tiểu học Vân Hòa xây dựng kế hoạch công tác BDTX hàng năm đối với đội ngũ CBQL, giáo viên như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Mục đích: Giúp đội ngũ CBQL và giáo viên được bồi dưỡng hàng năm để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực quản lý, năng lực dạy học và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học của cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên Thủ đô.

1.2. Yêu cầu: 100% CBQL và giáo viên được bồi dưỡng đủ 120 tiết/năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Công tác BDTX cần tập trung vào những vấn đề mới, những năng lực mà đội ngũ CBQL và giáo viên còn thiếu hoặc yếu.

- Công tác BDTX cần đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung đã được bồi dưỡng trong các năm học trước và năm học sau; không gây quá tải đối với CBQL và giáo viên nhà trường trong công tác BDTX.

- Nhà trường có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả BDTX và đề xuất với cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX hàng năm cho đội ngũ CBQL và giáo viên sau khi được bồi dưỡng đủ 120 tiết/năm học.

- Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm và đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn CBQL, để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ CBQL và giáo viên Thủ đô.

2. Triển khai thực hiện công tác BDTX đối với CBQL và giáo viên:

2.1. Căn cứ để thực hiện công tác BDTX đối với CBQL và giáo viên:

2.1.1. Các văn bản liên quan đến BDTX cán bộ quản lý:

- Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐTvề việc ban hành chương trình BDTX CBQL trường tiểu học.

- Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX CBQL trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học.

2.1.2. Các văn bản liên quan BDTX giáo viên:

- Thông tư 36/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên mầm non.

- Thông tư 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên tiểu học.

- Thông tư 31/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS.

- Thông tư 30/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên THPT.

- Thông tư 26/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX.

2.2.Thời gian, thời lượng BDTX đối với CBQL và giáo viên:

2.2.1. Thời gian BDTX: Chương trình BDTX được thực hiện trong năm học và trong dịp hè hàng năm, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương, mỗi nhà trường, mỗi CBQL và giáo viên.

2.2.2. Thời lượng BDTX: Hàng năm, mỗi CBQL và giáo viên phải được bồi dưỡng đủ 3 nội dung BDTX theo quy định của Bộ GD&ĐT, với tổng thời lượng là 120 tiết/năm học (kể cả bồi dưỡng tập trung, bồi dưỡng theo cụm, bồi dưỡng theo tổ, theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu), bao gồm:

a. Nội dung bồi dưỡng 1 (khoảng 30 tiết/năm học): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học, ngành học, được áp dụng thống nhất trong cả nước theo quy định của Bộ GD&ĐT:

Căn cứ chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT, đơn vị tổ chức bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên các nội dung sau: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố; chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo từng năm học của Bộ GD&ĐT...

b. Nội dung bồi dưỡng 2 (khoảng 30 tiết/năm học): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển GD&ĐT của địa phương:

Bao gồm các nội dung về phát triển giáo dục của từng cấp học ở mỗi địa phương; về quản lý việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các chương trình, dự án (nếu có) do Sở GD&ĐT quy định cụ thể cho từng năm học.

Căn cứ Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/2/2014 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Thực hiện Nghị Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; căn cứ thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBQL và giáo viên của nhà trường để xây dựng và ban hành quy định cụ thể về nội dung BDTX cho từng năm học đối với từng cá nhân.

c. Nội dung bồi dưỡng 3 (khoảng 60 tiết/năm học): Bồi dưỡng tự chọn.

Bồi dưỡng tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực quản lý và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi CBQL và giáo viên.

* Đối với bồi dưỡng CBQL:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐTvề việc ban hành Chương trình BDTX CBQL trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học,CBQL tự lựa chọn các môdun bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân, hoặc theo quy định của Sở GD&ĐT, của phòng GD&ĐT (theo phân cấp quản lý) về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.

Nhà trường có thể thực hiện nhiệm vụ tổ chức các lớp BDTX biên soạn tài liệu bồi dưỡng, xây dựng chương trình và tổ chức BDTX đủ thời lượng theo quy định khi được sở GD&ĐT giao nhiệm vụ.

Lưu ý: CBQL thực hiện chương trình BDTX 120 tiết/năm học đối với CBQL, không cần thực hiện chương trình BDTX 120 tiết/năm học đối với giáo viên của ngành học, cấp học nữa.

* Đối với bồi dưỡng giáo viên:

Căn cứ vào những nội dung bồi dưỡng tự chọn đối với giáo viên mầm non, TH, THCS, THPT, GDTX được quy định tại Thông tư 36, 32, 31, 30, 33/2011/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT, nhà trường tổ chức các lớp ĐTBD biên soạn tài liệu BDTX, xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng đảm bảo đủ thời lượng theo quy định khi được sở GD&ĐT giao nhiệm vụ.

3. Hình thức tổ chức BDTX:

Nhà trường là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức BDTX. Các hình thức BDTX gồm:

- Tự học và tự học có hướng dẫn. Theo đó, cá nhân tự học, tự bồi dưỡng là hình thức chính, kết hợp với sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, theo khối chuyên môn của trường, cụm trường...

- Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên hướng dẫn thêm những nội dung mới hoặc khó, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhà trường...

4. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

- Việc đánh giá kết quả BDTX của CBQL (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) các trường Tiểu học, THCS thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7, Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT. Kết quả BDTX đối với CBQL được xếp loại theo 02 mức: Đạt yêu cầu và Không đạt yêu cầu.

- Việc đánh giá kết quả BDTX của giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13, 14 của Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐTvềban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX. Kết quả BDTX đối với giáo viên được xếp theo 04 mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.

- Việc đánh giá kết quả BDTX của CBQL và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Đặc biệt là phải làm cho mỗi CBQL và giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về quản lý giáo dục; chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

5. Cấp giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình BDTX:

Thực hiện theo phân cấp quản lý, theo đó:

- Phòng GD&ĐT có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX đối với CBQL và giáo viên các đơn vị trực thuộc phòng (Trường MN, TH, THCS).

Lưu ý: CBQL và giáo viên không đáp ứng được các quy định về công tác BDTX sẽ không được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX.

6. Kinh phí thực hiện công tác BDTX hàng năm:

Kinh phí thực hiện công tác BDTX được thanh toán từ các nguồn:

- Ngân sách nhà nước cấp cho công tác ĐTBD hàng năm của nhà trường.

- Nguốn kinh phí hợp pháp do các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ.

- Kinh phí do cá nhân CBQL và giáo viên tự đóng góp.

 

7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Đối với Hiệu trưởng:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch BDTX hàng năm cho đội ngũ CBQL và giáo viên của đơn vị.

- Hướng dẫn CBQL và giáo viên của đơn vị xây dựng Kế hoạch BDTX hàng năm của cá nhân ngay từ đầu năm học (Tháng 9 hàng năm),

- Tăng cường công tác BDTX cho CBQL và giáo viên của đơn vị dưới hình thức sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, tại khối chuyên môn; bồi dưỡng theo trường hoặc cụm trường. Khuyến khích CBQL và giáo viên tự học, tự nghiên cứu.

- Cử CBQL, giáo viên tham dự các lớp BDTX do Sở, Phòng GD&ĐT hoặc các trường được Sở phân công tổ chức, đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX hàng năm đối với đội ngũ CBQL và giáo viên của đơn vị vào cuối năm học. gửi kết quả đánh giá, xếp loại BDTX và hồ sơ (Theo mẫu đính kèm) cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/5 hàng năm, để Phòng GD&ĐT phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình BDTX cho CBQL và giáo viên đủ điều kiện.

7.2. Đối với CBQL và giáo viên:

Đội ngũ CBQL và giáo viên của đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ GD&ĐT về công tác BDTX:

- Xây dựng Kế hoạch BDTX hàng năm của cá nhân ngay từ đầu năm học (Tháng 9 hàng năm).

- Tham gia đủ 03 nội dung BDTX, đảm bảo đủ 120 tiết/năm học.

- Nâng cao kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của bản thân.

- Vận dụng có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng lĩnh hội được thông qua công tác BDTX, hoặc tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt cho công tác quản lý và giảng dạy.

Trên đây là Kế hoạch công tác BDTX hàng năm đối với đội ngũ CBQL và giáo viên của trường Tiểu học Vân Hòa đề nghị CB-GV-NV nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần phản ánh ngay với Ban giám hiệu nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- PGD và ĐT(để b/c);

- CB-GV-NV (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thị Kim Cúc